Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Odnowa Wsi

Stowarzyszenie

ODNOWA WSI BRYNICA

ODNOWA WSI BRYNICA

 

 

Do programu Odnowy Wsi Brynica przystąpiła w 2007 r.

Działalność w ramach odnowy wsi w latach 2007 i 2008 dotyczyła rocznych sprawozdań z działalności sołectwa oraz przygotowań do realizacji programu odnowy (udział w szkoleniach, opracowanie koncepcji odnowy).

27 stycznia 2009 roku, w Sali OSP w Brynicy, odbyło się 1-wsze spotkanie - zebranie Grupy Odnowy Wsi, w sprawie powołania stowarzyszenia, którego celem byłoby między innymi  podejmowanie szeregu działań o charakterze kulturalno-społecznym, inspirowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności oraz pozyskiwanie na te cele  środków finansowych przysługujących organizacjom pozarządowym.  

23 osoby obecne na spotkaniu  wyraziły zgodę na  przystąpienie do komitetu założycielskiego stowarzyszenia.

Spotkanie poprowadził Krystian Czech (lider brynickiej grupy odnowy).  Na spotkaniu założycielskim przedstawiono statut, wybrano władze Stowarzyszenia.  Opracowane dokumenty złożono w Sądzie Gospodarczym w Opolu.

22 kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica zostało w pisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Władze Stowarzyszenia  reprezentują:

 

 ZARZĄD

Krystian Czech – prezes

Jarosław Krzyścin – wiceprezes

Renata Górska – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Ciernia – przewodniczący

Konrad Krupa – z-ca przewodniczącego

Alfred Sosna - sekretarz

 

Aktualnie Grupa Odnowy Wsi Brynica wspiera (4.000,00zł) modernizację budynku szatni LZS Brynica – są to środki przekazane z gminnego systemu wspierania wsi należących do sieci odnowy na terenie gminy Łubniany.

 

W opracowaniach dotyczących odnowy wsi zwraca się uwagę na kilka podstawowych zagadnień, które pozwalają na określenie tego pojęcia. W szczególności odnowa wsi koncentruje się wokół zagadnień związanych z ekonomicznym bytem wsi, ale również z warunkami materialnymi życia mieszkańców (standard życia) Jednocześnie w procesie odnowy wsi bardzo mocno akcentuje się jakość życia, wynikającą z pozamaterialnych, duchowych i społecznych potrzeb osób i całej społeczności wiejskiej. Cechą odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów wiejskich jest zatem kompleksowość, polegająca na uzgodnieniu i realizowaniu całościowej wizji rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej tożsamości, przestrzennej integralności oraz zharmonizowaniu podstawowych funkcji: mieszkalnej, gospodarczej (produkcja i usługi), kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej.

 

W procesie odnowy wsi bardzo mocno podkreśla się potrzebę dokonania zasadniczej zmiany w mentalności mieszkańców wsi, z pasywnego odbioru procesów sterowanych z zewnątrz na postawy polegające na kreatywnych i uporządkowanych działaniach, polegających na wzięciu odpowiedzialności za swoje bezpośrednie otoczenie, jak również za przyszłość swojej społeczności. Zwraca się uwagę na fakt, iż odnowa wsi jest czymś więcej, niż upiększeniem fasad budynków, porządkowaniem przestrzeni wiejskiej, renowacją historycznych budynków czy realizacją nowych inwestycji dotyczących infrastruktury wiejskiej czy imprez o charakterze kulturalnym bądź rekreacyjnym, ale przede wszystkim odbudową tożsamości i integralności wsi oraz zachowaniem wartości życia wiejskiego, zakorzenionych w jej kulturze i tradycji. Odnowa wsi jest zarówno koncepcją rozwojową, jak również skuteczną metodą rozwoju obszarów wiejskich, uwalniającą jednostki i społeczności od myślenia w kategoriach roszczeniowych, a jednocześnie przesuwającą odpowiedzialność za przyszłość społeczności wiejskiej na nią samą.

 

  Istotnym czynnikiem a jednocześnie elementem procesu odnowy wsi będzie więc  aktywność jej mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej może dać szansę na realizację wiele przedsięwzięć zarówno w  sferze  materialnej jak i duchowej. Społeczność powinna tworzyć wyjątkowy zespół, który  dzięki aktywnej działalności może dokonać wielu istotnych  pozytywnych przeobrażeń w obszarach  podejmowanych działań.

Reasumując należy więc stwierdzić, iż odnowa wsi jest współcześnie ważną napędową siłą rozwoju obszarów wiejskich, skutecznie przeobrażającą tereny nią objęte i stanowiącą istotny składnik procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Oddziałuje ona na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

            Istotnym czynnikiem a jednocześnie elementem procesu odnowy wsi będzie więc  aktywność jej mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej w kwestię podejmowanych działań zarówno w  sferze  materialnej jak i duchowej. Społeczność powinna tworzyć wyjątkowy zespół, który  dzięki aktywnej działalności i pozytywnemu nastawieniu może dokonać wielu istotnych i pozytywnych przeobrażeń w obszarach  podejmowanych działań.

 

W roku 2009 Wieś Brynica, na wniosek Stowarzyszenia i  Grupy Odnowy Wsi  przystąpiła  do konkursu „Piękna Wieś Opolska”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan odnowy wsi  jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego dla sołectwa. Jest on częścią aplikacji w ramach sektorowego projektu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich”, - działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Najlepiej gdy taki plan stanowi integralną część Planu Rozwoju Lokalnego

 

Plan Rozwoju Lokalnego  jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego dla danego mikroregionu. Jest on częścią Narodowego Planu Rozwoju oraz wojewódzkiej strategii rozwoju. Jego dobre przygotowanie jest wynikiem współpracy konsultanta z samorządem oraz urzędem gminy lub powiatu. Dobry plan to duże ułatwienie przy aplikacji o fundusze UE.

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zagadnień w przykładowym planie rozwoju lokalnego

I. TEREN REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

1) Delimitacja obszaru realizacji planu (lata 2004-2006 – obligatoryjnie – lata następne fakultatywnie)

2) Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy/powiatu

3) Obszary problemowe

II. PODOKRESY PROGRAMOWANIA: 2004-2006 I LATA NASTĘPNE

1) Podział na projekty i/lub zadania inwestycyjne,

a) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w podokresie 2004-2006;

    etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji,

     oczekiwane rezultaty,

     Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu,

     nakłady do poniesienia

 b) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty długoterminowe

    etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji,

     oczekiwane rezultaty,

     Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu,

     nakłady do poniesienia

III. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO/SPOŁECZNO/ GOSPODARCZEGO GMINY lub POWIATU

IV. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU /WOJEWÓDZTWA

V. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

VI. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

        1) Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego  w latach 2004 – 2006

      Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego

      Budżet państwa,

      Środki prywatne,

      Środki UE,

      Inne.

VII. SYSTEM WDRAŻANIA

 

 

 

VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1) System monitorowania planu rozwoju lokalnego,

2) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego,

3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

4)  Public Relations planu rozwoju lokalnego

 

 

 

 

 

Polska wieś to nie tylko rolnictwo. Większość jej mieszkańców pracuje poza rolnictwem. Szczególnie ta część społeczności wiejskiej żąda standardu życia odpowiadającego ich aspiracjom życiowym i trudno sobie wyobrazić, że będzie ona czekać, aż rozwiążą się problemy polskiego rolnictwa.

Największym zagrożeniem dla wsi jest postrzeganie jej wyłącznie przez rolniczy pryzmat. Postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, to znaczy przejmowania przez tradycyjną wieś nowych funkcji wskutek przemian strukturalnych (modernizacji) rolnictwa musi być zrealizowany.

Odnowa wsi jako europejska metoda rozwoju, podobnie jak podejście inicjatywy wspólnotowej LEADER podpowiada, jak postulowaną wielofunkcyjność osiągnąć.
Odnowa wsi jest procesem długotrwałym, wieloletnim i z zasady niekończącym się.

Przebieg procesu odnowy wsi w ujęciu modelowym

Faza

Zakres podejmowanych działań

Rozwój organizacyjny

Sterowanie rozwojem

Czas

A
Inicjalna

Opracowanie planu i programu odnowy wsi.
Porządkowanie wsi. Przedsięwzięcia startowe - integrowanie mieszkańców wokół idei odnowy wsi.

Grupa odnowy wsi

Działania spontaniczne i planowane z programu krótkoterminowego.

1-2 lata

B
Początkowa

Różnorodne projekty nastawione na wzrost standardu i jakości życia (realizacja programu długoterminowego).
Pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych posesji.

Liczna grupa odnowy wsi, kształtowanie "koalicji"na rzecz odnowy wsi.

Planowanie działań, proste instrumenty komunikacji wewnętrznej i wsparcie odnowy wsi.

2-3 lata

C
Zaawansowana

Realizacja dużych projektów jakościowo zmieniających kluczowe obszary życia; projekty wyróżniające wieś.
Powszechne zaangażowanie mieszkańców w projekty publiczne. Odnowa prywatnych posesji.

"Koalicja" na rzecz odnowy wsi lokalnych organizacji i instytucji i/lub stowarzyszenie odnowy wsi.

Projektowanie działań, rozwinięte instrumenty komunikacji wewnętrznej i wsparcia odnowy wsi.

3-5 lat

D
Całościowa

Kompleksowe działania w zakresie standardu, jakości, bytu (miejsca pracy) oraz zachowania i rozwoju tożsamości wsi oparte o rozstrzygnięcia planistyczne.
Świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. wykorzystywanie odnawialnych energii) - projekty dla zachowania i zwiększenia liczby miejsc pracy ("wieś tematyczna").
Dostosowanie projektów prywatnych do programu odnowy wsi.

Stowarzyszenie odnowy wsi - instytucja rozwoju lokalnego (Centrum Aktywności Lokalnej) animująca działania grup mieszkańców kluczowych dla rozwoju: rolników, przedsiębiorców, młodzieży.

Kompleksowe planowanie przestrzenne i strategiczne planowanie rozwoju - ukształtowane "centrum wiejskie". Rozwinięta promocja oraz instrumenty wsparcia procesu odnowy wsi, w tym działań prywatnych.

5-8 lat

(źródło: Ryszard Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań 2003)

 

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego