Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Statut

Stowarzyszenie

Statut

Statut
Stowarzyszenia Odnowy Wsi  Brynica 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica”  i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Brynica w gminie Łubniany w województwie opolskim
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.

§ 5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o Stowarzyszeniach, niniejszego statutu, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z póź. zm.)

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7
Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie niektórych zadań na rzecz wsi i sołectwa podmiotom spoza sołectwa: zakładom, instytucjom, itp.,

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1/ wszechstronny rozwój wsi,
2/ współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą,
3/ wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
4/ upowszechnianie wiedzy dotyczącej rozwoju rolnictwa i wsi oraz integracji z Unią Europejską,
5/ wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy,
6/ kreowanie i propagowanie wizerunku  wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
7/ promowanie regionalnych produktów żywnościowych oraz lokalnego rzemiosła,
8/ wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,

9/ tworzenie, pielęgnowanie i promowanie  zasobów przyrodniczych ,  kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki oraz działalności usługowej  o podobnym charakterze
10/ podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym oraz bezpieczeństwa i estetyki infrastruktury wsi, ze szczególnym  uwzględnieniem  zachowania jej walorów architektonicznych, istotnych w kontekście kulturowo-historycznym.

11/ likwidowanie dystansu w poziomach wykształcenia i dostępie do edukacji

12/ poprawę dostępności mieszkańców wsi  do dóbr kultury i uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym

13/ doskonalenie jakości i możliwości udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie i promocja działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym

14/ współpraca i wspieranie  działających na terenie wsi organizacji życia publicznego –  świeckich,  i kościelnych

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ wspieranie inicjatyw gospodarczych,
2/ inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,
3/ podejmowanie działań w kierunku komercjalizacji nowych technologii i kojarzenie partnerów,
4/ pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji o możliwościach wdrożenia przedsięwzięć innowacyjnych,
5/ podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach wiejskich, a w szczególności prowadzenie działalności oświatowej poprzez:
-organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji,
-opiniowanie oraz współudział w realizacji projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
-organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
-wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej.
6/ współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi,
7/ rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,
8/ stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,
9/skupianie osób podejmujących działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości oraz organizacji działających na rzecz rozwijania interesów społeczeństwa obszarów wiejskich.
10/ organizowanie imprez integracyjnych(festynów, koncertów,zabaw)

 

 

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych.

§ 11
1/Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych.
2/Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3/Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub ma inne względem niego zasługi.

§ 12
1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1/ wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;
2/ uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i korzystać z owoców jego działalności;
3/ udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom;
4/ korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i uchwały jego władz;
5/ zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1/ aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3/ uiszczenia wpisowego, regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
4/ niepodejmowania konkurencyjnej działalności gospodarczej względem Stowarzyszenia.

§ 15
1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 p. 2-5.
2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi;
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3/ skreślenia uchwałą Zarządowi na skutek nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres powyżej 6 miesięcy;
4/ wykluczenia uchwała Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu lub inny czyn godzący w cele Stowarzyszenia.

§ 17
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków członek Stowarzyszenia może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie;
2/ Zarząd;
3/ Komisja Rewizyjna.

§ 19
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3.W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba pozyskanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W skład Zgromadzenia wchodzi ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 21
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
2.O terminie zebrania zawiadamia się członków na piśmie z dwutygodniowym wyprzedzeniem podając proponowany porządek obrad.
3.Na wniosek przynajmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w każdym czasie, w trybie określonym w ust.2 w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
4.Jeśli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków w przepisowym terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 22
Walne Zebranie może obradować według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1/ uchwalenie i zmiana Statutu;
2/ powoływania i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3/ ocena pracy Zarządu;
4/ ustalania składek członkowskich i wpisowego;
5/ zatwierdzanie rocznych planów działalności finansowej Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania tych planów;
6/ kierowanie całokształtem działalności merytorycznej i materialnej Stowarzyszenia;
7/ decydowanie o sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz powierzanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi;
8/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich w Stowarzyszeniu;
10/ podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji;
11/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
12/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13/ podejmowanie uchwały w innych sprawach wnoszonych pod obrady.                             14/
wyrażenie zgody w formie uchwały na nabycie dla Stowarzyszenia  nieruchomości lub urządzeń do trwałego użytku                                                                                                        15/ wyrażenie zgody w formie uchwały na ustanowienie hipoteki, zastawów oraz udzielenie gwarancji i poręczeń na zobowiązania innych podmiotów i osób fizycznych                                                           16/ wyrażenie zgody w formie uchwały na zaciąganie przez Stowarzyszenie średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów

§ 24
1.Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i sekretarz.
2.Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zarządu przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadku przewidywanych ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd

§ 25
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 26
1.Zarząd składa się z trzech osób, w tym : prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.Odwołanie członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Do składania oświadczenia woli  i podpisywania w zakresie zaciągania zadań zawartych w par. 8 i 9 niniejszego Statutu w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział upoważnionych dwóch członków Zarządu łącznie.
2.Do składania Oświadczenia woli w pozostałym zakresie - nie obejmującym par. 8 i 9 niniejszego Statutu wymagany jest podpis jednego członka Zarządu

§ 28
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez tę władzę.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu należy :
1/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2/ określenie szczegółowych kierunków działania;
3/ ustalenie planów finansowych i preliminarzy;
4/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia majątku w zakresie uprawnień udzielonych przez walne Zgromadzenie;
6/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
7/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( o przyjęciu, wykluczeniu, skreśleniu );
8/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
9/ wnioskowanie o ustalanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
10/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 30
1.Komisja rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków : przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2/ prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd;
3/ zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutowo;
4/ występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
5/ składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 33
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez tę władzę.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

§ 35
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

§ 36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
-opłaty wpisowe i składki członkowskie;
-dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
-dotacje;
-darowizny, zapisy i spadki;
-wpływy z działalności statutowej;
- wpływy z organizowanych imprez, loterii fantowych
2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37
1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 38
1.Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2.Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem są : Skarbnik i Wiceprezes Stowarzyszenia.


 

 

Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

§ 40
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie „Grupy Odnowy Wsi Brynica” i mieszkańców wsi Brynicaw sprawie utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Brynica w dniu 27.01.2009 w Sali OSP Brynica

 

 

Lista obecności :

 

Lp

Imię Nazwisko

Podpis

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie „Grupy Odnowy Wsi Brynica” i mieszkańców wsi Brynica w sprawie utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Brynica w dniu 27.01.2009 w Sali OSP Brynica

 

Porządek  spotkania:

 

  1. Przedstawienie porządku zebrania – przewodniczący Krystian Czech
  2. Odczytanie projektu statutu
  3. Głosowanie nad Statutem
  4. Wybór władz Stowarzyszenia

 

a). powołanie komisji skrutacyjnej

b). przedstawienie kandydatów

c). przedstawienie wyników głosowania i ogłoszenie składu władz Stowarzyszenia

5. Wolne wnioski, dyskusja nad planem rozwoju wsi Brynica na lata 2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół z Zebrania „Grupy Odnowy Wsi Brynica” i mieszkańców wsi Brynica w sprawie utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Brynica  z dnia 27.01.2009,  

 

 

Zarząd

1.      Krystian Czech – prezes

2.      Marek Koszyk – wiceprezes

3.      Renata Górska – skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

  1. Marek Ciernia - przewodniczący
  2. Konrad Krupa – z-ca przewodniczącego
  3. Alfred Sosna - sekretarz

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego